CDA Rijswijk wil extra handhavers

“We krijgen steeds meer signalen van bewoners over zwerfalval, bijplaatsingen van afval bij containers en foutparkeerders die de verkeersveiligheid in gevaar brengen”, aldus Johanna Besteman van CDA Rijswijk. Zij vroeg in de gemeenteraad aan het college extra handhavers. Johanna merkt dat de beschikbare capaciteit van handhaving op gespannen voet staat met het gewenste niveau van leefbaarheid. Uitbreiding van de handhavingscapaciteit moet daar verandering in brengen, vindt zij.

Verrommeling van de openbare ruimte
“Toezicht en handhaving kunnen juist een grote rol spelen in het tegengaan van de verrommeling van de openbare ruimte en bijdragen aan een positiever veiligheidsgevoel. Goede zichtbaarheid heeft een preventieve werking op in het naleven van regels”.

Burgemeester kondigt handhavingsplan aan
De burgemeester zegde toe om in het najaar met een voorstel te komen waarin de handhavingscapaciteit in Rijswijk wordt uitgebreid. Doel is hiervan is snel en adequaat op te treden in de openbare ruimte en vlot in te kunnen spelen op klachten en signalen van inwoners.