Parkeren: voor een dubbeltje op de eerste rang

De winkeliers in Oud Rijswijk en In de Bogaard moeten alle zeilen bijzetten om hun onderneming draaiende te houden. Juist in deze moeilijke tijd van veranderende gewoonten van consumenten door bijvoorbeeld ‘online’ kopen, komt Den Haag met parkeren voor een dubbeltje en in Leidschenhage is parkeren al lang gratis. De Rijswijkse PvdA-fractie wil ook in Rijswijk een aanpassing van het parkeerbeleid. De gemeente Den Haag begint met goedkoop (kort) parkeren bij winkelcentra om die een steuntje in de rug te geven. Bij de winkelcentra, te beginnen in Ypenburg, kan dan voor tien eurocent een uur worden geparkeerd. Ook denkt de gemeente Den Haag aan een proef “smart parking” waarbij automobilisten in een winkelstraat voor een beperkte periode gratis kunnen parkeren voor de snelle boodschap.
“Zoals bekend is parkeren nabij winkelcentrum Leidschenhage geheel gratis en in het centrum van Zoetermeer is parkeren gedurende de eerste drie uren gratis. Regionale afspraken over betaald parkeren, teneinde ongelijkheid in de kosten ervan nabij winkelgebieden tegen te gaan, zijn nimmer goed van de grond gekomen. Die ongelijkheid zal wellicht als gevolg van de (op zich begrijpelijke) maatregelen in buurgemeente Den Haag ten koste gaan van de Rijswijkse winkelgebieden, met name In de Bogaard en Oud Rijswijk. Aanpassing van het Rijswijkse betaald parkeerbeleid is naar de mening van de fractie van de Partij van de Arbeid hiermee zeer gewenst, aldus de PvdA-fractie.

Het college heeft nu geen invloed op de tarieven van het parkeren van Q-park nabij In de Bogaard. “Naar ons weten is het mogelijk de huidige overeenkomst met Q-park in 2019 te ontbinden. Zonder actie vanuit de gemeente loopt het contract stilzwijgend door voor de volgende 20 jaren. Om als gemeente weer invloed te krijgen op het parkeren inclusief tarifering rond In de Bogaard is tijdige actie van het college nodig” aldus de PvdA .

Zij stelt daarom vragen aan het College van B & W. Allereerst wil de PvdA weten of het college bekend is met deze ontwikkeling en of ze hierover door Den Haag of in regionaal verband is geïnformeerd.
Vervolgens vraagt de PvdA of het college het met de PvdA eens is dat deze ontwikkeling in Den Haag, naast het bestaande parkeerbeleid in onder andere Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer, in het belang van de Rijswijkse winkelgebieden en winkeliers noodzaakt tot het aanpassen van het Rijswijkse betaald parkeerbeleid.
Daarbij denkt de PvdA om ook het parkeren in Rijswijk goedkoop te maken door
het tarief voor betaald parkeren al dan niet als proef gedurende tenminste het eerste uur zeer goedkoop (“een dubbeltje”) te maken of geheel gratis (“smart parking”) om oneerlijke concurrentie in de regio tegen te gaan.
Ook vraagt ze het college tijdig actie te ondernemen om te voorkomen dat het huidige contract met Q-park of diens rechtsopvolger stilzwijgend wordt verlengd na de huidige periode, zodat de gemeente weer de volledige zeggenschap krijgt over het parkeerregime rond In de Bogaard of tenminste verbeterde en hernieuwde afspraken kan maken.
Tenslotte vraagt de PvdA het college de raad over de voortgang van deze en daaruit voortvloeiende ontwikkelingen actief te informeren.