OESO ziet kansen voor 2 – 4% extra groei in Rijswijk

Het benutten van de economische mogelijkheden in de 23 gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag kan leiden tot een jaarlijkse extra groei van 2 tot 4%. Dit concludeert de OESO (Organisatie voor Europese samenwerking) in haar op 1 februari gepresenteerde rapport Metropolitan Review Rotterdam The Hague. De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van grootstedelijke regio’s zoals de regio Rotterdam Den Haag. Deze regio is met haar haven, industrie, glas- en tuinbouw en bestuurlijk centrum, historisch gezien een van de motoren van de economie. Maar de motor hapert.De economische groei in de metropoolregio Rotterdam Den Haag blijft achter bij andere regio’s in Nederland en Europa. Samenwerking tussen de sectoren en verbindingen tussen kennisinstituten- en bedrijfsleven komen nog onvoldoende tot stand. De fysieke verbindingen in en naar de regio zijn nog niet overal op orde om economische groei te kunnen faciliteren.
De regio staat voor grote uitdagingen: terugdringen van de relatief hoge werkloosheid, verminderen van de files, werken aan schone lucht en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Deze onderwerpen zijn in de regio Rotterdam Den Haag urgenter dan in andere stedelijke gebieden, zo blijkt uit het OESO rapport. De oorzaak is te vinden in ruimtelijk-economische versnippering. De regionale samenwerking van 23 gemeenten op het gebied van het economische vestigingsklimaat en verkeer en vervoer is een zeer belangrijke stap om deze uitdagingen aan te gaan.
De toekomst begint nu
De aankomende decennia vindt de trek naar de stad plaats en zal de economie wereldwijd veranderen. Het OESO rapport benadrukt de urgentie om nu in actie te komen om de economische potentie van de regio Rotterdam Den Haag succesvol te benutten. De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn al aan de slag.
Zo werken zij de komende maanden zaken uit, zoals wat de technologische ontwikkelingen betekenen voor de regionale arbeidsmarkt en welke vaardigheden werknemers hiervoor nodig hebben. Ook werken zij aan goede openbaar vervoerverbindingen, zodat de banen voor werkzoekenden beter bereikbaar worden en de files verminderen. Investeren in de bereikbaarheid en het economische vestigingsklimaat doen de 23 gemeenten veelal samen met medeoverheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Ook deze partijen zien de noodzaak tot samenwerking.
Op dit moment werkt de MRDH samen met de provincie Zuid-Holland aan een investeringsstrategie om de kracht van de regio te vergroten. Een digitale investeringskaart (www.Investeringskaart.nl) brengt alle wenselijke investeringen in beeld. Later dit jaar presenteren de gemeenten een eerste pakket aan investeringen waarin een selectie van projecten is opgenomen. Dit pakket stellen de 23 gemeenten in gezamenlijkheid met de provincie, het Rijk en andere stakeholders op.
Metropolitan Review Rotterdam The Hague
Het OESO rapport is op 1 februari door directeur Alter (OESO) overhandigd aan minister Blok en de burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen. Het rapport analyseert de economische potentie van de regio Rotterdam Den Haag en geeft aan hoe de bestuurlijke inrichting hierop van invloed is. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de MRDH. Het rapport is aangeboden aan de 23 gemeenten van de MRDH ter bespreking in de colleges en gemeenteraden. Het rapport staat op www.mrdh.nl/oeso