Raad neemt gemeentebegroting unaniem aan

De gemeenteraad van Rijswijk heeft dinsdagavond de begroting voor 2016 en de daarop volgende jaren unaniem aangenomen. Net als tijdens de eerste termijn van de behandeling, vorige week, had het college van B & W het niet moeilijk. Er was raadsbreed waardering voor de plannen van het college voor de komende tijd. De felste discussies in de raadsvergadering gingen over onderwerpen die eigenlijk niet direct met de begroting te maken hebben. De komst van een asielzoekerscentrum naar Rijswijk bepaalde opnieuw een deel van het debat. Dat kwam vooral door de felle inbreng van CDA-fractievoorzitter Mateman, die zich druk maakte over het feit dat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), dat nu in Rijswijk is gevestigd, in 2017 de stad wil verlaten. “Dat betekent voor Rijswijk het verlies van een groot stuk hoogwaardige werkgelegenheid. Het COA gunt ons dus niet de lusten van die werkgelegenheid, maar wel de lasten van het azc dat we hier straks krijgen.” Mateman riep het college op om met het COA in gesprek te gaan om hen te bewegen in Rijswijk te blijven, en in de tussentijd zouden de gesprekken over de vestiging van het azc in Rijswijk moeten worden opgeschort.De koppeling tussen die twee zaken schoot bij verschillende raadsfracties in het verkeerde keelgat. De motie die het CDA over dit onderwerp indiende werd aan het eind van de avond dan ook verworpen.

Ook Beter voor Rijswijk diende een motie in over de problematiek rond de asielzoekers, en dan met name over het feit dat zogenaamde statushouders tot nu toe voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen. Wethouder Van der Meij (Gemeentebelangen) wist fractieleider Braam te overtuigen van zijn intentie om die voorrangsregeling te schrappen zodra dat wettelijk mogelijk is. In de landelijke politiek is al toegezegd dat deze voorrangsregeling moet verdwijnen.

Weinig steun was er ook voor het 1000-banenplan van de PvdA. Fractieleider Wil van Nunen vroeg het college om geld vrij te maken voor een werkgelegenheidsfonds, maar de praktische uitvoering riep veel vragen op. Volgens wethouder Lugthart (SP) zijn er bijvoorbeeld helemaal niet zoveel jongeren in de bijstand in Rijswijk, een van de groeperingen waar het banenplan voor zou moeten gelden. Van Nunen hield haar motie uiteindelijk maar even aan, in afwachting van de plannen rond de participatie die over enkele maanden in de raad worden behandeld.

VVD-leider Sterk was dinsdagavond wat vriendelijker voor het college dan vorige week, tijdens de behandeling in eerste termijn. Toen gaf hij een zogenaamde winstwaarschuwing af, en hij toonde zich behoorlijk kritisch over het college, waar zijn partij overigens wel deel van uitmaakt. Dinsdagavond was zijn toon wat milder, al drong hij er op aan om een realistisch beleid te voeren. “Geen geld uitgeven dat je niet hebt, geen ongebreidelde spilzucht. Dat geldt voor het ongecontroleerd geld uitgeven voor zowel linkse als rechte hobby’s.”