Gemeenteraad maakt het college niet moeilijk

Ondanks kritische kanttekeningen en vragen aan het college van B & W overheerst in de gemeenteraad waardering voor de begroting voor de komende jaren. De algemene beschouwingen van de fractievoorzitters gaven dinsdagavond weinig vuurwerk in de Rijswijkse raadszaal. Vooral het feit dat de financiële situatie van Rijswijk solide is, met een groot weerstandsvermogen voor als er iets stevig mis gaat, stemde raadsbreed tot tevredenheid. Toch waren er niet alleen maar tevreden geluiden. Zo werden door diverse fracties vraagtekens gezet bij een voorbereidingskrediet van bijna 6 ton voor een nieuwe sporthal in Rijswijk-Buiten. Gemeentebelangen Rijswijk, maar ook andere fracties willen eerst een beter onderzoek naar de wenselijkheid om deze sporthal op die locatie te realiseren.
Coalitiepartij VVD gaf opmerkelijk genoeg een ‘winstwaarschuwing’ af in de richting van het college. Fractievoorzitter Sterk was kritisch over het feit dat er in de begroting sprake is van meevallers, maar de burgers merken daar niets van, meent hij. Hij wees met name op de forse stijging van de lokale lasten voor de burgers, met name door de rioolheffing. De VVD overweegt om in een motie te vragen om bevriezing van de OZB in 2016.

Bijna alle fracties gingen in hun algemene beschouwing in op de bedreigingen die verschillende raadsleden hebben ontvangen naar aanleiding van hun standpunt over de komst van vluchtelingen naar Rijswijk. Alle fracties, ook die van Beter voor Rijswijk, zwaar tegenstander van de komst van het azc, keurden deze acties af. Fractievoorzitter Braam van BvR bekritiseerde wel het feit dat een van deze raadsleden dit ‘in geuren en kleuren’ naar buiten had gebracht. Hij liet weten dat vrijwel al zijn fractieleden in de afgelopen jaren geconfronteerd zijn met bedreigingen. “We hebben dit nooit in de publiciteit gebracht”, aldus Braam.

Ook fractievoorzitter Van Dijk van GroenLinks ging in zijn beschouwing in op die bedreigingen. Hij toonde zich tevreden over het feit dat er in Rijswijk een flink budget is om onderwijsachterstanden in te lopen. Gezien het slechte taalgebruik in de dreigbrieven is dat budget hard nodig, aldus Van Dijk.
Over de komst van vluchtelingen naar Rijswijk waren er nog wel meer kritische opmerkingen in de algemene beschouwingen. In een kort interruptiedebatje over de mogelijke toewijzing van woningen reageerde CDA-fractieleider Mateman fel met de opmerking dat “elke woning er een teveel is naar de verkeerde doelgroep”.

Tijdens de beantwoording door het college liet wethouder Van der Meij de raad weten dat het Centraal Orgaan Asielzoekers Rijswijk komend jaar zal verlaten, zoals al enige tijd rondzingt. Mateman reageerde als door een wesp gestoken met de opmerking dat dat COA Rijswijk wel eerst opzadelt met de overlast van het azc.

Volgende week dinsdag worden de beraadslagingen van de gemeenteraad vervolgd met de tweede termijn. Dan zullen ook de stemmingen over de begroting plaatsvinden.