Rijswijkse kunst en cultuur moet veranderen en vernieuwen

Rijswijk heeft een rijk cultureel leven. Toch is er behoefte aan verandering en vernieuwing. Kunst en cultuur komen op termijn onder druk te staan door vergrijzing, veranderende bevolkingssamenstelling en veranderende interesses van jeugd en jongeren. Dat vraagt wel wat van de flexibiliteit van de huidige ‘cultuur elite’. Voor Rijswijk, de Rijswijkers en de toekomst van beiden is het een goede ontwikkeling. Wat leuk zou het zijn wanneer er een potje is voor nieuwe ideeën. Experimenten van burgers, wijken, scholen of van TRIAS, de schouwburg of de blbliotheek. Dan hebben we straks kunst en cultuur waarvan alle Rijswijkers kunnen genieten.
Daarnaast moet er experimenteer ruimte komen waar nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden. Ook komt er meer aanbod voor jeugd en jongeren. Cultuureducatie op scholen wordt verder ontwikkeld. Meer cultuurvoorzieningen voor ouderen zijn nodig. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het cultureel en historisch erfgoed van Rijswijk. Dat is het uitgangspunt van de Rijswijkse Cultuurvisie.

Nieuw is ook de manier waarop het kunst- en cultuurbeleid zal worden vormgegeven en uitgevoerd. Hierbij is de stad aan zet. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties krijgen een belangrijke rol hierin. De gemeente zal zich vooral richten op regisseren, verbinden en faciliteren en geeft hiermee de ruimte aan ideeën en initiatieven vanuit de samenleving.

Wethouder Marloes Borsboom (Cultuur) spreekt van een belangrijke mijlpaal. “Ik ben heel trots op het resultaat dat er nu ligt. De behoefte aan een Rijswijkse Cultuurvisie was groot. Een visie, tot stand gekomen met en door de stad. Hier is een proces aan vooraf gegaan waarbij we van begin tot eind veel betrokkenheid en commitment hebben gevoeld van inwoners, organisaties en raadsleden. En waar met name de Rijswijkse Schouwburg, Trias, de Bibliotheek en Museum Rijswijk een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Een proces waar de stad open ingegaan is, waarbij eigen belangen en organisaties losgelaten zijn, en waarbij één uitgangspunt centraal stond, namelijk van samenwerken.”

De komende tijd worden de zes beleidspijlers van de Cultuurvisie verder uitgewerkt in concrete plannen. De pijlers krijgen ieder een trekker die met een groep betrokkenen de plannen gaat opstellen en uitvoeren. Daarnaast wordt een cultuurmakelaar aangesteld die de acties vanuit de verschillende pijlers op elkaar gaat afstemmen, faciliteren en stimuleren.