Werk voor voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

Wat is de beste aanpak om mensen met een arbeidshandicap of langdurig werklozen aan werk te helpen? Daarover komt GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman vanavond om 20.00 uur praten in het Campagnehuis van GroenLinks Rijswijk aan de Herenstraat 103. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. De lijstrekker van GroenLinks Rijswijk, Marloes Borsboom-Turabaz, zal deelnemen aan het debat.

Tijd voor een aanpak die wel effect heeft
De afgelopen jaren boden sociale werkvoorzieningen in ons land een vangnet voor mensen, die door een lichamelijke of psychische handicap, of andere omstandigheden niet aan een baan konden komen. Daar is drie jaar geleden verandering in gekomen. Op 1 januari 2015 is de Participatiewet, die een aantal voordien bestaande wetten vervangt, ingevoerd. Op grond hiervan moeten onder meer de sociale werkvoorzieningen, zoals in Rijswijk de DSW, worden opgeheven, afgebouwd of getransformeerd.

Het doel van de Participatiewet is om iedereen met en zonder arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Het liefst bij een gewone werkgever. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet ligt bij de gemeenten. In veel gemeenten zijn initiatieven genomen om banenafspraken met bedrijven en instellingen vast te leggen. Ook zetten gemeenten soms lokale instrumenten en middelen in zoals een gesubsidieerde baan voor mensen die lang in de bijstand zitten. Maar het levert tot op heden nog niet het gewenste effect op.

Het kabinet heeft afgelopen jaar laten onderzoeken hoe cliënten, cliëntenraden, werkgevers en gemeenten de Participatiewet ervaren: dat blijkt niet mee te vallen. Niet alle gemeenten benutten bijvoorbeeld de mogelijkheden tot het bieden van beschut werk maximaal, omdat er te weinig geld voor is. En voor de helft van de bijstandsontvangers blijkt de afstand tot de arbeidsmarkt te groot te zijn.

De Participatiewet ging gepaard met forse bezuinigingen. Ook dit heeft niet bijgedragen aan een succesvolle aanpak. Daarom heeft GroenLinks tegen de invoering van de Participatiewet gestemd. GroenLinks vindt dat gemeenten meer geld en beleidsvrijheid moeten krijgen om mensen aan werk te helpen. GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman: “Het wantrouwen tegenover werklozen en het strenge regime van de huidige wetgeving helpen mensen niet aan werk.” Tijd om dit om te zetten in een aanpak die vertrouwen biedt.