Ruim 1000 nieuwe woningen rond winkelcentrum In de Bogaard

Rond winkelcentrum In de Bogaard moeten in 2030 ruim 1000 woningen zijn ontwikkeld in leegstaande kantoorgebouwen. Dat staat in de conceptversie van de gebiedsvisie In de Bogaard, die woensdag werd gepresenteerd door de gemeente Rijswijk. In 2030 moet de omgeving van het winkelcentrum zijn omgebouwd tot een woon-, winkel- en verblijfsgebied dat zich onderscheidt vanwege groenvoorzieningen, zo blijkt uit het document.

“In 2030 is het winkelcentrum veranderd van een monofunctioneel winkelcentrum naar een multifunctioneel (full-service) en gezellig verblijfscentrum, waarin veelsoortige maatschappelijke, culturele en commerciële functies een plek hebben gekregen”, zo staat in een toelichting op de nota. Verder krijgen de kantoren rondom het winkelcentrum voor een groot deel een woonbestemming. Het is de bedoeling dat hier vooral een- en tweepersoonshuishoudens gaan wonen.

Het gebied mist identiteit in
het regionale krachtenveld

In de Bogaard wordt momenteel gewaardeerd vanwege het relatief grote winkelaanbod en de goede bereikbaarheid. Tegelijkertijd wijst de gebiedsvisie er op dat de forse leegstand van kantoren en winkels en de zwakke uitstraling van station Rijswijk het aanzien van het gebied geen goed doen. Het beeld dat veel bezoekers van het winkelcentrum hebben, is ronduit slecht. “Leegstand’ is niet aanlokkelijk. “Het gebied mist identiteit in het regionale krachtenveld”, zo staat in de gebiedsvisie. Ook wordt in het rapport opgemerkt dat het binnen In de Bogaard ontbreekt aan regie en samenwerking. Het versnipperde eigendom van het winkelvastgoed en de parkeervoorzieningen is hieraan debet.

Optimistisch

Niettemin zijn de samenstellers van de gebiedsvisie optimistisch over de toekomst. Doordat in de ruim 1000 nieuwe woningen in het gebied zo’n 1500 nieuwe bewoners zullen komen, zal de welvaart er flink stijgen en dat pakt goed uit voor de winkeliers. “De nieuwe huishoudens genereren structureel een jaarlijks bestedingseffect van minimaal 20 miljoen euro, waar In de Bogaard in grote mate van profiteert”, aldus het document. Verder hebben de nieuwe bewoners ook een positief effect op de levendigheid binnen het winkelcentrum. Bovendien zal er meer sociale controle zijn na sluitingstijd.

De basis voor de gebiedsvisie werd gelegd tijdens werksessies met winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere partners. Hun ideeën en suggesties zijn verwerkt in de gebiedsvisie.

De gebiedsvisie In de Bogaard is hier in te zien. Ook ligt het eindconcept tot en met 13 april 2017 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting. Op donderdagavond 30 maart is in het stadhuis aan het Bogaardplein een inloop- en inspraakavond.

Ook ’s avonds moet het Bogaardplein een levendig karakter krijgen, aldus de Gebiedsvisie.

Een ‘entreepark’ met ‘allure, met een fraaie groenstructuur, speel- en beweegplekken voor kinderen en tieners, kunst in de openbare ruimte en meer publieke zitgelegenheden’. Dat moet het Bogaardplein in de komende jaren worden.

Veel groen moet in de toekomst zorgen voor een ‘sfeervol decor’.

(Tekeningen afkomstig uit de Gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving.)