PvdA: Meer actieve rol gemeente voor kwetsbare inwoners

De PvdA is teleurgesteld en erg verbaasd dat in de toekomstvisie 2030 ‘Samen maken we de stad – Rijswijk in 2030’ zeer geringe aandacht is voor de sociale zaken. Er staat dat ‘betrokken inwoners kansen pakken’ en zij zo vooral op eigen kracht hun leven inrichten. Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond kwam de visie aan de orde.

Natuurlijk zegt de PvdA, voor een grote groep inwoners is dit haalbaar. Maar er zijn ook Rijswijkers, die juist met actieve steun van de gemeente er (weer) bovenop geholpen kunnen worden. Dit is heden ten dage helaas nodig maar ook gezien de toenemende tweedeling zal steun van de overheid ook in de toekomst nodig blijven.

Het is voor de PvdA volstrekt onvoldoende dat de gemeente zich beperkt tot het stimuleren van ‘vergroting van eigen netwerken en het versterken van de burgerkracht.’

De fractie heeft daarom twee amendementen (aanvullingen op de bestaande tekst) ingediend. Allereerst vraagt de PvdA om ambitieus sociaal beleid, waarin de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast moeten door gerichte maatregelen van het lokale bestuur iedereen kunnen meedoen in Rijswijk, nu en in 2030.

De PvdA gaat voor ‘samen maken we de stad’. Nu zo’n groot deel van de Rijswijkers zich niet kan herkennen in een visie op hun stad, stemde de PvdA tegen. Ook GL en BvR stemden tegen deze Stadsvisie.

Toen het onderwerp over wonen ging, was de PvdA de enige partij die zich druk maakte over goede sociale en betaalbare woningbouw. De PvdA vindt dat de huidige verhouding tussen sociale woningbouw en andere woningbouw zeker niet in het nadeel van de sociale woningen mag uitvallen.

Fractievoorzitter Wil van Nunen: ‘Voor ons is een meer actieve rol van de gemeente voor de groep kwetsbare inwoners noodzakelijk. Wonen is een eerste vereiste. In het hele stuk wordt met geen woord gerept over armoedebestrijding of over het verminderen van tegenstellingen in de samenleving. Ieder hoort erbij. Iedereen verdient aandacht. Want dan pas maken wij echt sámen de stad.’