Gemeente treedt direct op tegen spijbelen

Het spijbelen van school is in het schooljaar 2015-2016 toegenomen van 235 tot 272. De toename komt door meer samenwerking tussen leerplichtambtenaren en het basisonderwijs waardoor de scholen eerder verzuim melden. In 37 gevallen is een proces verbaal opgemaakt. Daarvan kwamen 11 jongeren in aanmerking voor een Halt afdoening.

Naast de behandeling van het ongeoorloofde schoolverzuim bestaat het werk van de leerplichtambtenaren voor een belangrijk deel uit het geven van advies en hulp bij ingewikkelde problemen met leerplicht. Voor dergelijke zaken werd er dit schooljaar 64 keer een beroep gedaan op de leerplichtambtenaren. Vorig schooljaar ging het nog om 42 bemiddelingsdossiers.

Het aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie is gedaald van 54 naar 52. Er is wel een stijging van het aantal meldingen van voortijdig schoolverlaters van 182 naar 209. Omdat de casemanager deze meldingen direct oppakt, is het aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie toch gedaald. De proactieve inzet van de casemanager werpt duidelijk zijn vruchten af.

De gemeente aanpak voor 2016-2017 is gericht op preventie en vroegtijdige beëindiging van verzuim zetten we voort. De leerplichtambtenaren benaderen de scholen actief om schoolverzuim altijd vroegtijdig te melden, zodat er vroegtijdig ingegrepen kan worden, waar mogelijk door jeugdhulpverlening. Daarnaast zullen de leerplichtambtenaren zich richten op het ziekteverzuim en langdurig verzuim. In samenwerking met de partners scholen, hulpverleningsinstanties en de samenwerkingsverbanden wordt getracht langdurig thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen.