Gemeente kan van Raad van State verder in RijswijkBuiten

De Raad van State heeft vanochtend uitspraak gedaan over het bestemmingsplan RijswijkBuiten. DSM had beroep aangetekend omdat zij niet wilde dat de woonwijk bij hun bedrijf zou komen. Het bestemmingsplan is door de uitspraak van de Raad van State geheel onherroepelijk in werking getreden. De gemeente is ‘verheugd dat een einde is gekomen aan de onzekerheid’ over de verdere ontwikkeling van woningbouwlocatie RijswijkBuiten. De bouw van de woningen kan nu verder gaan.

Voorgeschiedenis
Op 13 december 2016 heeft de gemeenteraad van Rijswijk het bestemmingsplan vastgesteld. Daartegen is beroep ingesteld door chemiebedrijf DSM uit Delft waarna, bij tussenuitspraak van 8 november 2017, de raad is opgedragen om binnen 26 weken geconstateerde gebreken te herstellen. Daarop heeft de gemeenteraad bij besluit van 6 maart 2018 het bestemmingsplan  “Sion – ’t Haantje, tweede herziening” gewijzigd vastgesteld. DSM heeft een zienswijze opgesteld over de wijze waarop de gebreken door de gemeente  zijn hersteld.

Zitting
Op 16 oktober 2018 heeft de zitting plaatsgevonden. De procedure ging hoofdzakelijk nog over twee onderwerpen, te weten: geluid en externe veiligheid. Aan de orde was of de nog te bouwen woningen buiten de geluidzone van DSM tot een beperking van haar bedrijfsvoering zou leiden. Dat is volgens de Afdeling door DSM niet aannemelijk gemaakt.

Geen fouten
Verder werd de vraag gesteld of de gemeente voldoende aandacht  had besteed aan het milieuaspect externe veiligheid. Volgens DSM was het veiligheidsrisico van haar activiteiten voor het plangebied onvoldoende onderzocht en verantwoord. Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak heeft de gemeente geen fouten gemaakt. Ook oordeelt de Afdeling dat de gemeente hierover voldoende overleg gevoerd heeft met de provincie Zuid-Holland, die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening aan DSM.