Plaspoelpolder krijgt veelkleurig werklandschap

De Toekomstvisie Plaspoelpolder richt zich op een verandering van de Plaspoelpolder naar een veelkleurig werklandschap met ruimte voor werken, wonen, leren en recreëren. Landelijk is er weinig toekomst voor monofunctionele bedrijventerreinen. Met de nieuwe koers creëert de Plaspoelpolder meer kansen voor investeringen, vernieuwing, duurzaamheid en werkgelegenheid. Het versterkt ook de positie in de regio. De ontwerp-Toekomstvisie Plaspoelpolder ligt met ingang van vrijdag 10 juni ter inzage, tot en met donderdag 21 juli 2016. De gemeente Rijswijk heeft hierin nauw samengewerkt van met alle betrokken partijen in het gebied, waaronder ImPPPuls (voorheen de Urbanisator), de BBR (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk) en het Industrieschap Plaspoelpolder. Uit de visie spreekt een stevige ambitie en een duidelijke koers.
Een echte verandering brengt veel kosten met zich mee. Partijen moeten deze dragen al naar gelang hun rol en verantwoordelijkheid. Vastgoedeigenaren zijn verantwoordelijk dat hun panden weer huurders krijgen. In sommige gevallen is (sloop en) herontwikkeling noodzakelijk. Er worden al veel investeringen gedaan door vastgoedeigenaren, zoals de nieuwbouw van het EPO-kantoor. De gemeente Rijswijk investeert daarnaast in de kwaliteit van de openbare ruimte, in het groen bijvoorbeeld, in de wegen (de herinrichting van de Treubstraat is daarvan een voorbeeld), in een openbaar wifi-netwerk en in andere vormen van omgevingskwaliteit. De gemeente heeft zelf nauwelijks vastgoed in eigendom, op twee leegstaande scholen na, die inmiddels zijn gesloopt. De bekostiging van initiatieven komt dus voor rekening van de marktpartijen zelf.