Zoeken naar resten paleis van prins Frederik Hendrik

Vanaf vandaag, maandag 6 juni doet het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Rijswijk archeologisch onderzoek op de Generaal Spoorlaan tussen de Huis te Landelaan en de Burgemeester Elsenlaan. Dit onderzoek gebeurt in verband met geplande werkzaamheden medio 2017. Bij de Raadhuisvijver stond Huys ter Nieuburg, het paleis dat prins Frederik Hendrik tussen 1631 en 1634 liet bouwen. Er moeten nog resten zijn te vinden. In het gebied bevinden zich mogelijk resten van bewoning vanaf de Nieuwe Steentijd, maar ook uit recentere perioden als de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Zo maakte het gebied ter hoogte van de Raadhuisvijver in de 17e eeuw deel uit van de tuinen van het Huys ter Nieuburch, het paleis dat prins Frederik Hendrik tussen 1631 en 1634 liet bouwen. Resten van de vijvers en eventuele bijgebouwen kunnen zich nog in de bodem onder de huidige Generaal Spoorlaan bevinden.De Vrede van Rijswijk is de enige internationale gebeurtenis in de geschiedenis van Rijswijk. Op het Huis ter Nieuwburg werd in 1697 het vredesverdrag gesloten dat een einde maakte aan de Negenjarige oorlog in Europa. Helaas bleek de vrede maar van korte duur want in 1700 trok men opnieuw ten strijde. Hoe belangrijk men in 1697 het Rijswijkse vredesverdrag vond, blijkt uit de talloze prenten, penningen en andere voorwerpen die toen het licht zagen.
Het archeologisch onderzoek bestaat in eerste instantie uit een booronderzoek, waarbij bodemmateriaal handmatig wordt opgeboord tot een diepte van circa 5 meter onder het huidige straatniveau. Vervolgens beschrijven de archeologen de bodemopbouw. Ook kijken ze of er archeologische indicatoren zoals vuursteen, houtskool en aardewerk in de grond aanwezig zijn.

Als uit het verkennend archeologisch onderzoek blijkt dat zich hier archeologische resten bevinden, dan houden we hier tijdig rekening mee. De geplande bodemingrepen (vervangen of renovatie diverse kabels en leidingen) kunnen namelijk een bedreiging zijn voor de aanwezige archeologische resten.
De gemeente Rijswijk streeft ernaar om, conform landelijk en gemeentelijk beleid, archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem te behouden. Alleen wanneer eventueel aanwezige archeologische resten niet behouden kunnen blijven, kan de gemeente besluiten deze resten op te graven. Het archeologisch onderzoek valt onder de wettelijke taak van de gemeente.