Gemeente schrijft 2,2 miljoen euro bij op haar spaarrekening

Het jaar 2015 was een goed jaar voor Rijswijk. Niet alleen werd veel bereikt, zoals de nieuwe Haagweg, zijn de sociale wijkteams en het jeugdteam aan de slag gegaan en daalde het aantal misdrijven, maar bracht Rijswijk het er in financieel opzicht meer dan goed af. 2015 is afgesloten met een positief saldo van 2,2 miljoen euro. Dit bedrag gaat naar de algemene reserve, zodat de raad kan aangeven waaraan het besteed gaat worden. Rode draad in de stukken is: College Rijswijk blikt terug en vooruit met ambitie en stabiliteit. Veel is er al bereikt. De groei van Rijswijk, nieuwe taken, hoge ambities en kortingen vanuit het Rijk vragen de komende jaren focus op de toekomstplannen en scherpte op de gemeentefinanciën.
In 2015 zijn er veel ambities van het college gerealiseerd. De nieuwe Haagweg is open gegaan. In RijswijkBuiten zijn 285 kavels verkocht. Er is studentenhuisvesting gerealiseerd. Beide sociale wijkteams en het jeugdteam zijn aan de slag gegaan. Het aantal misdrijven is gedaald. Inwoners, bedrijven en organisaties werkten mee aan de Stadsvisie en de Cultuurvisie. Maar ook kreeg het college te maken met onvoorziene ontwikkelingen, zoals de grote scholenbrand. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de scholen, kinderopvang, raad, gemeente én van de ouders konden alle kinderen van de door brand getroffen scholen na de zomervakantie weer naar school. Een andere ontwikkeling was de komst van het asielzoekerscentrum. Hierover is een zorgvuldig besluit genomen waarbij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken.

2015 is afgesloten met een positief saldo van 2,2 miljoen. Dit bedrag gaat vooralsnog naar de algemene reserve, zodat de raad kan aangeven waaraan het besteed gaat worden. De oorzaak voor het positief saldo is breed. Op diverse gebieden werd geld overgehouden. Zo wordt bij de nieuwe taken van het Sociaal Domein, net als bij veel andere gemeenten, overgehouden op de WMO. In Rijswijk blijven de kwaliteit van zorg en de ondersteuningsvraag van onze inwoners voorop staan. Er is ook dit jaar weer een publieksvriendelijke versie van de jaarrekening. Hier vindt u de verantwoording waaraan geld is uitgegeven en welke resultaten geboekt zijn.

Voor 2016 en de eerst volgende jaren is het financieel beeld positief, echter voor de langere termijn (2019 en verder) nog niet. Eind mei verwacht Rijswijk duidelijkheid van het Rijk met betrekking tot de algemene uitkering aan onze gemeente. Op dit moment vindt er een herverdeling van het Gemeentefonds plaats, die waarschijnlijk grote negatieve gevolgen heeft voor Rijswijk. Deze informatie wordt ons medegedeeld via de meicirculaire.

Op 5 juli vindt het kaderdebat met de raad plaats. Afhankelijk van de effecten van de meicirculaire en de inbreng van de raad, zal het college met voorstellen komen voor een sluitende meerjarenbegroting 2017-2020.