Nieuwjaarsspeech burgemeester getuigd van visie en realiteitszin

Gisterenavond hield onze burgemeester zijn traditionele nieuwjaarspeech in een meer dan bomvolle foyer van de Rijswijkse Schouwburg. Drukker dan ooit te voren. Ook een speech die getuigd van lef om ook alle zorgpunten, zoals de veiligheid rond het AZC, te benoemen. Een filmregistatie staat al op facebook. Veel Rijswijkers benaderden ons dat ze er gisteren niet bij waren en of wij er niet dat wij de speech op facebook kunnen zetten. Beste Rijswijkers en iedereen die Rijswijk een warm hart toedraagt,
Laat ik beginnen met u namens het gemeentebestuur een gelukkig 2016 te wensen! Hopelijk hebt u net zo genoten van de voorstelling daarnet als ik. Ik vind het toch iedere keer weer bijzonder om te zien hoeveel talent er in Rijswijk rondloopt en hoeveel mogelijkheden mensen hebben om dat talent verder te ontwikkelen en anderen daarvan te laten genieten.

Dames en heren, we leven in een bijzondere tijd waarin we veel veranderingen op ons bordje krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de zorg in Nederland opnieuw wordt ingericht of aan alle veranderingen in de economie en op de arbeidsmarkt. Wij allen, inwoners en ondernemers uit Rijswijk en de door ons gekozen gemeenteraad, staan nu voor de taak om hier adequaat mee om te gaan. Gezamenlijk gaan we lokale oplossingen vinden voor deze nationale, internationale en zelfs mondiale ontwikkelingen.

En als ik dan bekijk hoe wij dat in Rijswijk oppakken, dan zie ik een veerkrachtige samenleving die me veel hoop en vertrouwen geeft voor de toekomst. Ik geef hiervan zo meteen wat voorbeelden.

U weet allen dat hier tijdens de jaarwisseling een gymzaal is afgebrand. Eergisteren al hadden de verenigingen die daarvan gebruik maakten nieuw onderdak gevonden. Deze snelle reactie op zo’n moeilijke situatie getuigt voor mij van veerkracht. Ik wil bovendien van deze gelegenheid gebruik maken om alle hulpverleners die tijdens de jaarwisseling in touw waren hartelijk te danken voor hun geweldige inzet. Brandweer, politie, GGD en alle andere (gemeentelijke) diensten, hebben uitstekend gewerkt, terwijl ze toch de handen vol hadden aan andere incidenten in Rijswijk en de regio. Overigens waren er in Rijswijk opnieuw minder incidenten dan in de jaren ervoor, we gaan de goede kant op.

Een ander voorbeeld van de Rijswijkse veerkracht. We hebben in het afgelopen jaar met nog een grote brand te maken gehad. U kent ongetwijfeld het verhaal: we werden in de zomer opgeschrikt door het nieuws dat de Godfried Bomansschool en ’t Prisma in brand stonden. Omwonenden moesten hun huizen verlaten en omdat de schoolgebouwen niet meer konden worden gered, moesten we op stel en sprong vervangende huisvesting vinden en meteen gaan denken aan nieuwe gebouwen voor beide scholen. Dames en heren, u kent de afloop van dit verhaal. Het is ons gelukt. Door de enorme inzet van beide getroffen scholen, de J.H. Snijdersschool, de Rijswijkse Kinderopvang, leden van het college en van medewerkers in het gemeentehuis konden de kinderen na de vakantie gewoon weer naar school en hoefden ze geen dag onderwijs te missen. Sterker nog: vandaag is de vervangende locatie voor de Godfried Bomansschool geopend.

Ik noem een derde voorbeeld. Ik ga veel op bezoek bij oudere inwoners van Rijswijk die een bijzondere verjaardag of jubileum te vieren hebben. Ik doe dat graag, want zij hebben veel meegemaakt en kunnen daar meestal mooi over vertellen. Nog niet zo lang geleden had ik de eer op bezoek te mogen bij mevrouw Wortman, want zij vierde haar 105e verjaardag. U verstaat me goed, zij werd 105. Op een gegeven moment liet ze me haar Ipad zien, want daarmee heeft ze contact met haar kinderen en kleinkinderen. Ik moet toegeven dat ik wel zo bevooroordeeld was dat ik daar even verbaasd naar zat te kijken, want Ipads associeer je toch eerder met mensen die wat jonger zijn dan mevrouw Wortman.

Zij heeft in haar leven al heel wat uitvindingen zien komen en gaan en ik vind het een teken van veerkracht en flexibiliteit dat zij met enthousiasme ook een modern apparaat als de Ipad gebruikt om in contact te kunnen blijven met de wereld om haar heen. Zij heeft dat pas na haar honderdste verjaardag geleerd. Sinds dat gedenkwaardige bezoek spelen mevrouw Wortman en ik Wordfeud en ik verzeker u dat ik hierbij erg mijn best moet doen om geen modderfiguur te slaan.

Dames en heren, ik ga in deze toespraak niet heel uitgebreid terugblikken, want anders staan we hier nog wel even. Er gebeurt veel in Rijswijk en saai is het nooit. Een ontwikkeling die ik graag wil noemen, is de herinrichting van de Haagweg. De feitelijke herinrichting zelf heeft nog geen jaar geduurd. In het voorjaar ging de eerste schop de grond in en nu ziet u buiten het resultaat. Die nieuwe Haagweg is niet ontstaan uit een plan dat door enkele ambtenaren in het gemeentehuis is bedacht. Nee, wie Haagweg zegt, zegt participatie en betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Al in een vroeg stadium vroegen omwonenden aandacht voor de vervuilende en gevaarlijke kanten van de oude Haagweg en zij zijn dan ook nauw betrokken geweest bij de plannen voor de herinrichting.

Ook zijn we in het afgelopen jaar via stadsconferenties in gesprek gegaan met alle organisaties die met armoedebestrijding, zorg en welzijn te maken hebben over de vraagstukken die de nieuwe inrichting van de zorg in Rijswijk met zich meebrengt. Nieuwe regelingen vragen nieuwe initiatieven en een nieuwe manier van werken en de enige manier om die te bedenken, is in gesprek met betrokkenen.

Want zo doen we dat anno 2016. Bestuurders en politici leggen geen beleid meer op, maar vragen aan bewoners en ondernemers om daarin mee te denken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Andersom eisen bewoners van hun gemeentebestuur dat ze betrokken worden bij ontwikkelingen in de stad. Dit proces is al een tijd gaande en daar gaan we ook de komende jaren gewoon mee door. Zo zijn onze wethouders zeer actief als wijkwethouders en dat betekent dat ze geregeld in hun wijk zijn waar u ze kunt aanspreken over onderwerpen die u bezighouden en waar zij met u in gesprek gaan over uw wijk of buurt. En uiteraard zijn ook de leden van de gemeenteraad vaak in wijken en buurten te vinden om uw mening te horen. We willen die zichtbaarheid van de gemeenteraad de komende jaren verder vergroten door een andere manier van vergaderen en het intensiveren van de relaties met partners. Deze uitwerking gaan we het komende jaar verder oppakken.
Een ander goed voorbeeld is de Stadsvisie. Daarin beschrijven we hoe Rijswijk er over vijftien jaar uit kan zien. De maatschappij verandert en Rijswijk verandert mee. We laten ons niet willoos meevoeren waarheen de geschiedenis ons maar brengen wil, maar we gaan zelf vorm geven aan die toekomst. Dat doen we samen met u, met andere inwoners en ondernemers en met de maatschappelijke organisaties in de stad. We hebben veel gesprekken gevoerd over de toekomst van Rijswijk en de opbrengst van die gesprekken leggen we de komende tijd aan u voor, zodat u kunt kijken of we op de goede weg zijn.

We zien niet alleen inzet van de Rijswijkers om hun toekomstvisie mede te bepalen, maar ook bij andere zaken die wat dichter bij huis liggen. Zo zijn er sinds vorig jaar buurtpreventieteams actief en daar ben ik ongelooflijk trots op. De vrijwilligers die lid zijn van deze teams houden in hun wijk een oogje in het zeil en werken zo mee aan het veiliger maken van de buurt. Het is fantastisch goed werk wat zij doen, want de overheid kan dat niet alleen. Begin dit jaar gaan we kijken hoe we verder gaan met dit experiment. Ik kan u wel verklappen dat ik overtuigd ben van de meerwaarde hiervan!

Ik gebruikte al eerder de term participatie en die term krijgt alleen betekenis als mensen zich daadwerkelijk inzetten voor de samenleving. In Rijswijk is participatie geen leeg begrip. Talloze vrijwilligers – jong en oud – zijn dagelijks in de weer om zich in te zetten voor anderen en dat doen ze op veel verschillende terreinen. Ze doen dat in verenigingsverband of via eenmalige initiatieven. Ze doen dat in de sportclub, de buurtvereniging, de kerk of op school. Je hoeft er maar de lokale bladen op na te slaan – digitaal of op papier – en de voorbeelden springen je tegemoet. Ook dat zegt veel over de veerkracht van Rijswijk. Ik ben dan ook heel blij dat de gemeenteraad in haar laatste vergadering van 2015 een verordening heeft aangenomen die het ons mogelijk maakt om mensen die zich inzetten voor onze gemeenschap meer in het zonnetje te zetten. Zij verdienen onze waardering! Ik vraag u dan ook om mensen die daar volgens u voor in aanmerking komen bij ons te melden.

Dames en heren, ik vind dat ik voor dit moment genoeg heb teruggekeken. Stilstaan bij het verleden is nuttig, maar daarna is het goed om vooruit te kijken. We – en daarmee bedoel ik mijzelf, de wethouders en de gemeenteraad- zitten vol plannen voor het komende jaar. Ik noem er maar een paar, want u wilt vast wel voor middernacht thuis zijn. We gaan onze dienstverlening verder verbeteren en moderniseren. We werken door aan RijswijkBuiten. We krijgen er brede scholen bij. We gaan het vestigingsklimaat voor ondernemers verbeteren in samenspraak met de BBR en andere ondernemersorganisaties. We willen meer groen in de wijken. We willen meer mensen aan een baan helpen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de woonlasten in Rijswijk laag blijven. Er zijn meer voorbeelden, u kunt ons daarover aanspreken. Straks, maar ook later dit jaar.

Dan kom ik op een ander punt. Rijswijk krijgt ook het komende jaar weer nieuwe inwoners. In RijswijkBuiten, in Eikelenburgh en in het asielzoekerscentrum dat op de locatie van de voormalige TH komt. Het verzoek van het COA vorig najaar kwam voor ons niet onverwacht. De wereld staat in brand en steeds meer mensen zoeken een plek waar zij veilig kunnen leven en hun kinderen groot kunnen brengen. Europa is zo’n plek en om daar te komen, moeten vluchtelingen een barre tocht vol gevaren ondernemen. Het is niet alsof je op de tram stapt of de trein pakt. Dat doe je niet zomaar. Het is nogal wat als de stad waarin je leeft, wordt gebombardeerd of als je familie wordt bedreigd of vermoord. Dan is het begrijpelijk dat je huis en haard verlaat om elders in de wereld een schuilplaats te zoeken.
Wij wilden vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid meewerken aan het verzoek van het COA. Daarover zijn we met de stad en de gemeenteraad in gesprek gegaan en we hebben de antwoorden die we van u op onze vragen kregen, gebruikt in onze reactie aan het COA.

Dames en heren, er zijn in de wereld veel ontwikkelingen gaande, ontwikkelingen waar ik – en veel anderen met mij – me zorgen over maak. Ik heb het over radicalisering, terreur, oorlog, volken die op drift zijn. Ook Nederland, ook Rijswijk krijgt te maken met de gevolgen van deze ontwikkelingen. Het is terecht dat we ons daar zorgen over maken. Maar ik weiger om me daardoor te laten leiden. Angst is een slechte raadgever. De mensen die onze kant op komen, zijn op de vlucht voor die radicalisering en terreur. Ik besef dat ze geen heiligen zijn en dat er ook mensen tussen zitten die misbruik maken van de situatie. Zulke mensen heb je in elke gemeenschap, ook in de onze. Dat heeft onze volle aandacht, want wij vinden veiligheid – voor iedereen – belangrijk.

Ook besef ik dat er inwoners van Rijswijk zijn die zich zorgen maken over de nieuwe inwoners. Ze hebben bijvoorbeeld zelf weinig geld of wachten al lang op een huis. Dan kan het vreemd zijn als nieuwkomers geld en onderdak krijgen. Of mensen zijn bang dat ze het oude Rijswijk kwijtraken: het is niet meer de plaats waar ze zijn geboren en opgegroeid.

Op dit laatste kan ik alleen maar zeggen: ja, Rijswijk verandert. Dat is altijd gebeurd en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Stilstand bestaat niet, een gemeenschap past zich aan nieuwe ontwikkelingen aan. Wat betreft uw andere zorgen en vragen: deel ze met mij of de wethouders. We kunnen u antwoord geven of misschien helpen een oplossing te vinden.

Ik kan u allen verzekeren dat ik de toekomst van Rijswijk met vertrouwen tegemoet zie en ik hoop dat u allen dat ook doet. Ik denk weer aan mevrouw Wortman, die me tijdens haar verjaardag zei dat ik moest opschieten met het geven van onderdak aan vluchtelingen. Zij heeft zelf twee wereldoorlogen meegemaakt en ziet hoe belangrijk het is dat we een helpende hand uitsteken. De gesprekken die we met de stad hebben gevoerd over de komst van het AZC verliepen positief en we krijgen voortdurend hartverwarmende aanbiedingen van inwoners, ondernemers en organisaties die straks willen helpen om de vluchtelingen een hartelijk welkom te heten. Ook dat toont de veerkracht van onze lokale samenleving.

Dames en heren, ik wens u en de uwen een gelukkig en gezond 2016!