Rijswijk wil spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten actief tegengaan

Jongeren die tussentijds school verlaten, missen de kans op een diploma. De kans op een baan is daardoor kleiner en op werkloosheid groter. De gemeente Rijswijk gaat extra energie steken in vroegtijdig schoolverlaters.
Ook wordt de controle van verzuim aangescherpt. “Ons doel is dat iedere in Rijswijk wonende of naar schoolgaande jeugdige een diploma behaalt”, aldus de gemeente. “Met het voorkomen en bestrijden en bestrijden van schooluitval willen we dat alle leerlingen een diploma behalen en daarmee zijn voorbereid op de arbeidsmarkt”.

Alle jongeren waarvan wordt vermoed dat ze dreigen uit te vallen moeten door school en de ‘vroegtijdig school verlater’-casemanager worden begeleid.

Ten aanzien van de spijbelgevallen, constateert de gemeente dat de meldingen van een aantal basisscholen niet optimaal is. De leerplichtambtenaren gaan de scholen die niet of nauwelijks melden, actiever benaderen. Ook gaan zij aandacht besteden aan controles op het te laat op school komen en het ‘luxe schoolverzuim’ .
De gemeente merkt dat ouders en jongeren steeds meer geen gehoor geven aan de oproep om op gesprek te komen op het stadhuis naar aanleiding van een verzuimmelding. Leerplichtambtenaren gaan in dergelijke gevallen huisbezoeken afleggen.

Het doel van de aanscherping van het beleid is het voorkomen en terugdringen van het aantal leerlingen dat niet naar school gaat en thuis zit. Het aantal thuiszitters is het afgelopen schooljaar zichtbaar toegenomen. De gemeente wil niet dat deze trend zich voortzet.