Geen gratis snoepreisjes en flessen wijn meer

Elke verdenking van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Dus een uitnodiging voor een reis of een bezoek aan een congres. De wethouders en raadsleden moeten dat nu melden. Dat staat in de gedragscode die dinsdag 8 september werd besproken. Alle aanwezigen waren het zo eens met de inhoud, dat dit onderwerp in de raadsvergadering van 29 september een hamerstuk wordt. Gedragscodes zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen verplicht op grond van de Gemeente-, Provincie en Waterschapswet. Binnen de gemeente is het de raad die zowel voor het college als voor de raadsleden de gedragscodes vaststelt. De gedragscode is een hulpmiddel om een open, transparant en integere bestuurs- en organisatiecultuur te realiseren.
Het college hecht blijkens haar collegewerkprogramma En Garde! aan een dergelijke betrouwbare, transparante en integere cultuur. Het is zaak dat deze Gedragscodes up-to-date zijn en aangepast aan de meest actuele ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur.