Tien reëen op Ypenburg niet afschieten

De Partij voor de Dieren wil dat de ongeveer 10 reeën, die leven op een TNO terrein van Defensie en Veiligheid in Ypenburg beschermd worden. TNO heeft bouwplannen op het terrein en overweegt om de reëen te laten doden. In de plannen staat ook dat TNO van plan is om 2,5 ha bos, 1200 bomen, te kappen, waardoor de leefomgeving van veel dieren vernietigd zal worden. Onlangs heeft TNO Defensie en Veiligheid bouwplannen openbaar gemaakt voor een locatie aan de Boslaan, die bij de organisatie in eigendom is. Er worden een tweetal gebouwen bijgebouwd, welke een behoorlijke impact hebben op het bestaande bosgebied en de daar levende reeën populatie. Op het terrein van TNO verblijft volgens recente informatie een groep van circa 10 reeën. De bouwplannen zorgen voor een onrustige een gevaarlijke situatie voor deze dieren. Zeker omdat het terrein van TNO wordt omgeven door snelwegen.

In de plannen staat ook dat TNO van plan is om 2,5 ha bos, 1200 bomen, te kappen, waardoor de leefomgeving van veel dieren vernietigd zal worden.

Volgens TNO komen er nauwelijks beschermde diersoorten voor. Er wordt gesproken over de sperwer en de kleine modderkruiper, maar niet over de aanwezigheid van reeën. In de ‘Natuurtoets TNO Ypenburgse Boslaan, Den Haag, Ypenburg’ uit 2013 wordt gemeld dat in het plangebied drie reeën zijn waargenomen, terwijl tijdens de bijeenkomst voor de buurtbewoners is gesproken van een groep van circa 10 reeën.

Daarnaast zijn de medewerkers van TNO van mening dat een groep van dit formaat te groot is voor het stuk grond. Men kon dan ook niet uitsluiten dat er reeën geschoten gaan worden.

De Partij voor de Dieren heeft over deze kwestie vragen gesteld aan het provinciebestuur. De partij wil weten of de provincie haar beschermingsplicht nakomt en of de dieren de kans krijgen om veilig te migreren naar een ander geschikt leefgebied. Verder wil de partij weten of de bomenkap voorkomen kan worden en of de bouwplannen in overeenstemming zijn met de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: “Reëen zijn beschermde dieren en hun en ook hun leefgebied moet beschermd worden. De mogen zeker niet gedood worden vanwege op handen zijnde bouwplannen. We willen dat de provincie haar wettelijke beschermingsplicht nakomt en er op zijn minst voor zorgt dat de dieren veilig kunnen migreren naar een geschikte leefomgeving, indien ze niet op de huidige locatie kunnen blijven.”