PvdA: Geen payrolling bij gemeente Rijswijk

De PvdA raadleden Yvonne Hagenaars en Wil van Nunen willen weten of de gemeente Rijswijk gebruik maakt van payrolling contracten, waarbij werknemers via een ander bedrijf worden ingehuurd en daardoor niet vallen onder dezelfde cao als collega’s die wel rechtstreeks bij de gemeente in dienst zijn. Als dat zo is, wil de PvdA dat de gemeente daarmee stopt. “De PvdA staat voor goed werk en goed werkgeverschap. De PvdA vindt dan ook dat de gemeente Rijswijk geen gebruik zou moeten maken van payrolling voor structurele werkzaamheden”, aldus de raadleden Yvonne Hagenaars en Wil van Nunen.
Zij hebben hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

85% van de gemeenten gebruik maakt van payrollcontracten. Daarbij werken mensen bij een gemeente, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn.

Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn.

Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden.

Payrolling leidt tot tweedeling op de werkvloer. Deze constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie en dragen niet bij aan goed werk en bestaanszekerheid.

Het Rijk heeft al uitgesproken payrollconstructies niet langer te zullen gebruiken. Minister Asscher kondigde bovendien een wet aan die arbeidsvoorwaarden van payrollers gelijktrekt met die van mensen in vaste dienst.

De PvdA vindt dat payrolling niet ingezet moet worden voor structurele werkzaamheden. Dan is alleen structureel dienstverband de passende arbeidsrelatie. Dat is goed werkgeverschap.

Alleen bij tijdelijke werkzaamheden zou gekozen moeten worden voor een tijdelijk dienstverband via een uitzendbureau of payroll. Maar dan wel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers.

Dezelfde beloning en waardering voor werknemers die hetzelfde werk doen staat voor de PvdA voorop.

“Wij willen daarom van het college van Burgemeester en Wethouders weten of er ook in Rijswijk gebruik wordt gemaakt van payrolling bij structurele werkzaamheden. Als dat het geval is, wil de PvdA weten of het college net als het Rijk van plan is met deze constructies te stoppen”.